Visie. Wij zijn een school die een veilige, gestructureerde, uitdagende en schone leeromgeving heeft. Moderne media en leermiddelen worden optimaal benut. Op school heerst een eenduidig pedagogisch klimaat en een professionele cultuur.

Samenwerking tussen bestuur, directie, leerkrachten, ouders, leerlingen en externen zorgt voor een optimaal leerklimaat.

Wij leren op school van en met elkaar en maken daarbij gebruik van coöperatieve en activerende werkvormen. Er is een goede onderlinge communicatie.
Respect voor jezelf, voor anderen en voor de omgeving staat centraal waardoor leerlingen, ouders en personeel zich thuis voelen.

De opbrengsten van ons onderwijs zijn bovengemiddeld doordat wij werken met een goed zorgplan, een transparante organisatiestructuur, professionele leerkrachten en uitdagende leermiddelen. We werken naar een gezamenlijk vastgesteld doel.

Om bovenstaande te verwezenlijken vinden wij een goede samenwerking tussen de school en de ouders onontbeerlijk, want een goede school maken we met zijn allen!


Uitgangspunten. 
De Narcis-Queridoschool vindt het belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om al zijn vaardigheden en talenten zoveel mogelijk te ontwikkelen. Dat betekent dat we er alles aan doen om aan zoveel mogelijk leerlingen het hele basispakket van de basisschool aan te bieden, zodat ze goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs kunnen gaan. Een kind op onze school krijgt de kans om de kerndoelen die de overheid voor het basisonderwijs heeft gesteld, te halen. Dit is de opdracht die we als school hebben.

We willen ook dat een kind met (leer)moeilijkheden de kans krijgt om zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Alle leerlingen worden gestimuleerd en geholpen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Bij dit alles gaan we uit van het feit dat kinderen in een multiculturele samenleving opgroeien en dat zij binnen die samenleving een plaats moeten verwerven.

We hebben gekozen voor methoden voor taal, rekenen, lezen en Wereldoriëntatie die voldoen aan alle kerndoelen die de overheid heeft gesteld. Met deze methoden leren de kinderen naast de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen ook zeer waardevolle vaardigheden zoals samenwerken, redeneren, luisteren, zelfstandig werken, oplossingsstrategieën ontwikkelen en kritisch zijn.

Ons hoofddoel is niet het overdragen van kennis, maar kinderen leren "leren".
Wij willen dat een leerling die na groep 8 onze school verlaat de volgende kenmerken heeft:

 • Het kind weet wat het kan (heeft inzicht in eigen kwaliteiten) en nog niet kan (kan hulp vragen)
 • Het kind heeft een actieve leerhouding
 • Het kind weet hoe je kunt leren en waar je informatie kunt vinden
 • Het kind heeft zelfvertrouwen
 • Het kind heeft respect voor zichzelf, anderen en de omgeving
 • Het kind beheerst minimaal de kerndoelen en heeft zich ontwikkelt naar eigen mogelijkheden
 • Het kind heeft een rijke culturele bagage
 • Het kind kan samenwerken
 • Het kind kan in een groep functioneren
 • Het kind is sociaal vaardig
 • Het kind kan goed communiceren
 • Het kind neemt verantwoording voor het eigen gedrag
 • Het kind heeft een kritische houding t.o.v. de maatschappij en de eigen rol daarin
 • Het kind heeft een open houding naar de medemens
 • Het kind kan voor zichzelf opkomen

We willen zoveel mogelijk kinderen opvangen in de school en zo weinig mogelijk kinderen buitensluiten. Daarom verwijzen we nauwelijks kinderen door naar het Speciaal Onderwijs. We vinden dat een kind in zijn eigen buurt naar school moet kunnen gaan en met zijn buurtgenootjes in de klas moet kunnen zitten. We willen alle kinderen het volgende meegeven: of je nu wel of niet goed kan leren of een bepaalde handicap hebt, we zijn allemaal waardevolle mensen die erbij horen en respect verdienen.


Samenvattend: de Narcis-Queridoschool is een open school die samen met de ouders uit ieder kind wil halen wat het in zich heeft.


Het klimaat op de school. 
Een kind ontwikkelt zich het best wanneer het zich veilig en prettig voelt. Het kind gaat dan met plezier naar school en zal zijn best doen. Om dit veilige en prettige klimaat te creëren heeft de school een aantal basisregels opgesteld waaraan iedereen zich moet houden.

Deze basisregels zijn:

 • Wij leren met en van elkaar
 • Wij hebben respect voor elkaar
 • Wij houden ons aan gemaakte afspraken
 • Wij helpen elkaar

Deze regels zijn er voor iedereen; voor kinderen, leerkrachten, ouders en alle anderen die op onze school komen.
Het gaat er niet alleen om dat iedereen zich aan de regels houdt, het is belangrijk dat iedereen de regels begrijpt. Daarom praten we er vaak over met de kinderen. Dan komen de volgende zaken aan de orde:

 • leren inzien welke gevolgen je gedrag heeft voor jezelf en voor anderen
 • leren inleven in wat een ander voelt en denkt naar aanleiding van je gedrag
 • leren nadenken over hoe je meewerkt aan een veilig klimaat op school