Waar wij voor staan? Narcis-Querido is een school die volop in ontwikkeling is. Op de Narcis-Querido staan de drie basisbehoeftes van kinderen centraal. Deze behoeftes zijn:

autorelacompe

- behoefte aan autonomie of onafhankelijkheid (ik ben iemand, kan voor mijzelf opkomen zonder anderen tekort te doen, kan doorzetten bij nieuwe en moeilijke dingen, weet mijn beperkingen en kan hiermee omgaan)

- behoefte aan relatie (ik kan mij verplaatsen in anderen, kan hulp geven en ontvangen, kan samenwerken en mij verbonden voelen met anderen)

- behoefte aan competentie (ik weet en kan dingen leren, ook als ik ze eerst moeilijk vond, ik durf fouten te maken en te vertrouwen op mijn eigen kennis en vaardigheden.


De manier waarop wij instructie geven (ons didactisch handelen) en de interactie met de kinderen (ons pedagogisch handelen) stemmen wij af op het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van deze basisbehoeftes. Ook de organisatie van het onderwijs (ons klassenmanagement) en de inrichting van de ruimtes (lokalen en algemene ruimtes) bevordert een evenwichtige ontwikkeling van de kinderen op deze drie basisbehoeftes.


Doordat wij ons eigen handelen op deze wijze afstemmen op de behoeftes van de kinderen creëren we een veilig en op ontwikkeling gericht klimaat. Het team van de Narcis-Querido gaat uit van wat we ‘pedagogisch optimisme’ noemen.
We benaderen elkaar en de kinderen positief, omdat we willen dat de leerlingen een positieve kijk ontwikkelen op de multiculturele samenleving. Daarmee kunnen zij nu en later zelfstandig, verantwoordelijk en kritisch functioneren. Als schoolteam hebben we van al onze leerlingen hoge verwachtingen. We bieden hen daarom een ordelijke en uitdagende leeromgeving. We vinden het belangrijk dat kinderen verschillende denkstrategieën ontwikkelen, dat ze leren om goed samen te werken en leren om zelfstandig problemen op te lossen. We geven hierbij voldoende aandacht aan alle kinderen, zodat ieder kind zich naar eigen talenten en mogelijkheden maximaal kan ontwikkelen. Om dit te bereiken maken wij gebruik van Taakspel, cooperatieve werkvormen en de principes van breinvriendelijk leren.


Het hebben van hoge verwachtingen betekent voor ons dat wij steeds op zoek gaan naar die (ortho)didactische en (ortho)pedagogische werkwijzen waardoor individuele kinderen met een rijke intellectuele en culturele bagage onze school verlaten. Wij willen daarbij door een voortdurende professionalisering van team en directie de lat in het vinden van creatieve werkwijzen ten aanzien van onze bemiddelende rol steeds hoger leggen. Bij de keuze van de werkwijzen willen wij ons steeds nadrukkelijk laten voeden door wetenschappelijke inzichten over leren en motivatie. Zo inspireren wij kinderen in hun eigen ontwikkelingsproces hun individuele lat ook steeds hoger te leggen.


We streven naar een gemeenschap waarin respect voor jezelf, respect voor anderen en respect voor je omgeving centraal staan. Een goede sfeer in het team vinden wij essentieel en een voorbeeld voor de kinderen. Vrouwen en mannen, meisjes en jongens worden als gelijke van elkaar behandeld en gaan op voet van gelijkheid met elkaar om. Wij maken dus geen onderscheid naar sekse.

De school moet voor de leerlingen een veilige plaats zijn, daarom verwelkomen wij de leerlingen dagelijks bij binnenkomst op persoonlijke wijze en nemen we aan het eind van de dag persoonlijk afscheid. Dit is een vast ritueel op school. We hebben duidelijke schoolregels met elkaar vastgesteld en alle leerkrachten voelen zich voor alle leerlingen verantwoordelijk. Met elkaar letten we op deze school-, plein-, en klassenregels en we overleggen hoe we optreden als iemand de regels niet naleeft.